Klubtagság

Kedves Leendő Klubtagok, fajta iránt érdeklődök!

A Rhodesian Ridgeback Club Hungary az FCI-MEOESZ hivatalos rodéziai ridgeback, a thai ridgeback és a dalmata fajtagondozó szervezete Magyarországon.

Egyesületünk célja: A Rhodesian Ridgeback, Dalmata és a Thai Ridgeback kutyafajta tenyésztése szigorúan az FCI által elfogadott fajtastandard alapján, a fajta mentése és népszerűsítése Magyarországon. Ezt magas színvonalú kiállításokkal (a fajtát hosszú évek óta tartó, tenyésztő speciál bírók részvételével), tenyészszemlékkel, szigorú alomellenőrzésekkel és a fajtamentéssel való szoros kapcsolattal valósítjuk meg.

Azonban nem szeretnénk megfeledkezni azon gazdikról sem, akik “csupán” társként tartják a kutyáikat és nincsenek tenyésztési és kiállítási céljaik. Számukra szemináriumokat, falkatúrát és egyéb olyan programokat szervezünk, ahol a cél az ismerkedés, tapasztalatcsere, új barátságok kialakítása és a kedvenceinkről még több tudás megszerzése. Terveink között szerepel a ridgeback, mint sportkutya előtérbe helyezése is, ehhez most dolgozzuk ki a programokat.

Amennyiben szeretne az egyesület tagja lenni, kérjük olvassa el a klub szabályzatait, céljait. Ha egyetért velük, a kitöltött belépési nyilatkozatot küldje el a klub e-mail címére: info@rrclubhungary.hu.

Ha az elnökség elfogadja a kérelmet, erről értesítést küldünk. Amennyiben a leendő tag a kérelmet a közgyűlés előtt 15 nappal nyújtja be, akkor a közgyűlés dönt a tag felvételéről. Ezután kell befizetni a tagdíjat az alábbi bankszámlaszámra:

Számlaszámunk: 11748069-21349513-00000000

IBAN: HU82117480692134951300000000

SWIFT (BIC): OTPVHUHB

Az éves tagsági díj: 10.000.-Ft

Amennyiben a MEOESZ szolgáltatásait is igénybe szeretné venni, akkor ki kell váltani pluszban a szövetségi kártyát is, amelynek a díja: 6.000.-Ft.

Szeretettel várjuk tagjaink közé!

**************************************************************

Az alapszabály klubtagságra vonatkozó részlete:

A tagság

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A közgyűlés meghirdetésének időpontját követően a tagnak jelentkezőket az elnökség felvételre javasolja a közgyűlés számára. Ezen jelentkezők tagfelvételéről a közgyűlés dönt. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A tagsági jogviszony megszűnése

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.

b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

 1. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
 2. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha 30 napon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével.

A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább 30 napos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. Az ily módon kizárt tag a kizárás naptári évében az Egyesületben nem válhat ismét taggá.

A tagok jogai

Az egyesület tagja jogosult:

 1. / az egyesület tevékenységében részt venni
 2. / az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
 3. / a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

d./az egyesület rendezvényein részt venni

e./ az egyesület irataiba betekintetni

f./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

A tagok kötelezettségei

Az egyesület tagja:

 1. / Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
 1. / Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
 2. / Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
 1. / Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

Tagdíj

 1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege az egyesület alapításakor 10.000,- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31-ig napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. A tagdíj mértékéről a közgyűlés dönt.
 2. Az egyesület tisztségviselői feladataikat társadalmi, önkéntes munkában, díjazás nélkül látják el, költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak bizonylat vagy szerződés alapján.
 3. Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31-ig napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.